Schedule Results Standings Photos
About us 2021 Membership Newsletter Contacts HomeMichindoh Pullers Contact Information


Name
  CELL
President Tyler Clifton   419-296-1552
Vice President Matt Kahn   260-701-1102
Director Randy Andrews   260-706-1757
Director Tyler Loshe    
Director Bruce Price   260-827-8165
Director Steve Boecher    
Director Mitch Pierce   765-278-9567
Director      
       
       
Tech Official - 4X4 Altered Randy Andrews   260-706-1757
Tech Official - 2WD Pro Street Stacy Myers    
Tech Official - Hot Farm      
Tech Official - 2WD Super Stock      
Tech Official - Pro Street 4X4 Derek Andrews   260-701-3122
Tech Official - Michindoh Mods Tyler Clifton   419-296-1552
Tech Official - 2.6 Diesel Mitch Pierce   765-278-9567
Website updater Matt Kahn   260-701-1102
 Secretary Matt Kahn/

Elizabeth Shaw

   
Treasurer Matt Kahn/

Bruce Price