Rules 2021 Schedule Results Standings Photos
About us 2021 Membership Newsletter Contacts HomeMichindoh Pullers Contact Information


Name
  CELL
President Matt Kahn   260-701-1102
Vice President Joe Tumbleson   260-223-9406
Director Randy Andrews   260-706-1757
Director Tyler Loshe    
Director Bruce Price   260-827-8165
Director Bryan Sumpter   260-446-7158
Director Joe Kupferschmid   765-419-7012
Director      
       
       
Tech Official - 4X4 Altered Randy Andrews   260-706-1757
Tech Official - 2WD 1Ton Stacy Myers    
Tech Official - Hot Farm      
Tech Official - 2WD Super Stock      
Tech Official - Pro Street 4X4 Derek Andrews   260-701-3122
Tech Official - Michindoh Mods Tyler Clifton   419-296-1552
Tech Official - 2.5&Workstock Diesel Joe Kupferschmid   765-419-7012
Website updater Matt Kahn   260-701-1102
 Secretary Matt Kahn/

Shenan Martin

   

260-223-7528

Secretary/Treasurer Matt Kahn/

Joe Tumbleson